ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА НА ДОМИНИРАЩ СТИЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ VAK TEST

Инструкции: Оградете отговора, който най– добре описва собственото ви
поведение.